ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В настоящото изявление за поверителност са описани начините, по които ЕТ „ЛЪКИ 90 – НЕДЯЛКО ДОНЕВ“, ЕИК 200420305 събира, държи и използва информация за отделни лица, които посещават този уебсайт. ПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ТИ СЕ СЪГЛАСЯВАШ СЪС СЪБИРАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗЛОЖЕНОТО В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ТИ СЪЩО ТАКА ПОТВЪРЖДАВАШ, ЧЕ ЕТ „ЛЪКИ 90 – НЕДЯЛКО ДОНЕВ“ МОЖЕ ПЕРИОДИЧНО, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, ДА ИЗМЕНЯ, ДОПЪЛВА ИЛИ ОТМЕНЯ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДА АКТУАЛИЗИРА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Ние обаче във всеки един момент ще боравим с Твоята Лична информация съгласно Политиката за поверителност, която е в сила към момента на събирането. Ние възнамеряваме да публикуваме измененията в политиката ни за поверителност на тази страница, за да си напълно информиран/а относно видовете информация, която събираме, как използваме тази информация и при какви обстоятелства тя може да бъде разкривана. Нашата Политика за поверителност е публикувана на началната ни страница и е достъпна на всяка страница, на която се искат Лични данни. На местата, където се събират данни, може да са дадени допълнителни обяснения, ако е приложимо, относно целите, за които ще се използват данните.

1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Използваното в настоящата Политика за поверителност понятие „Лични данни“ се отнася за информация, като например Твоите имена, дата на раждане, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер, която може да се използва за идентифицирането Ти. По принцип ние ще обработваме Лични данни единствено съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност. Ние обаче си запазваме правото да извършваме допълнителна обработка, доколкото това е разрешено или се изисква от закона, или в помощ на правно или наказателно разследване.

В следващите раздели е разяснено как и кога ще събираме Лични данни от Теб.

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако само разглеждаш сайта whoamijournal.com не е необходима никаква форма на регистрация, което Ти дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информираш кой си/коя си. За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставиш Лични данни. В такъв случай, ако решиш да не предоставиш поисканите от нас Лични данни, Ти няма да можеш да получиш достъп до определени части от сайта и специфични услуги, а ние няма да можем да отговорим на запитването Ти.

Възможно е да събираме и използваме Лични данни, за да Ти предоставим продукти или услуги, да фактурираме продукти и услуги, които искате, да предлагаме продукти и услуги, за които смятаме, че могат да представляват интерес за Теб, или за да комуникираме с Теб с друга цел, която е видна от обстоятелствата или за която Те информираме при събирането на Лични данни от Теб.

3. НЕРАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние няма да продаваме, споделяме или по друг начин да предаваме Личните Ти данни на трети лица, освен съгласно предвиденото в настоящата Политика за поверителност. Възможно е да разкрием Личните Ти данни на други свързани лица на онлайн вестник КОЙ СЪМ АЗ по цял свят, които са съгласни да ги третират съгласно настоящата Политика за поверителност. Възможно е също така Лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целта(целите), за която(които) са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети лица са договорили с нас да използват Лични данни само за договорената цел и да не продават Личната Ти информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.

Възможно е също така събраните от Теб Лични данни да бъдат предадени на трето лице в случай че търговската дейност на този сайт или част от нея и клиентските данни, свързани с нея, е предмет на продажба, възлагане или прехвърляне, в който случай ние ще изискаме от купувача, правоприемника или приобретателя да третира Личните данни съгласно настоящата Политика за поверителност. Освен това, възможно е Лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или правителствен акт, или ако разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина.

4. ПРАВО НА ДОСТЪП, КОРИГИРАНЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ

При всяко обработване Лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ти данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за легитимна търговска цел съгласно описаното в настоящата политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще Ти дадем възможност да възразиш срещу обработването на Личните Ти данни. В случай на електронен директен маркетинг ще Ти предложим начин да избереш опция повече да не получаваш маркетинг материали или начин да избереш опция за получаване, ако това се изисква по закон. Ако желаеш да се свържеш с нас относно използването от наша страна на Личните Ти данни или за да възразиш срещу обработването на Личните Ти данни, пиши ни на адрес: contact @ whoamijournal.com. В съобщението до нас посочи наименованието на уебсайта, на който сме предоставили информацията, както и конкретната информация, която би искал/а да коригираме, актуализираме или заличим, заедно с надлежна идентификация на самоличността Ти. Исканията за заличаване на лични данни ще са предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени ни за съобщаване или за подаване или съхранение на документи.

5. СИГУРНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

За да се обезпечи сигурността и конфиденциалността на Личните данни, които събираме онлайн, ние използваме мрежи от данни, защитени с парола и защитна стена, отговаряща на индустриалните стандарти. При боравенето с Личните Ти данни ние вземаме мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване.

6. „БИСКВИТКИ“ И ИНТЕРНЕТ ТАГОВЕ

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ти на този уебсайт, като например страниците, които посещаваш, уебсайта, от който идваш, и някои от търсенията, които извършваш. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Твоя доставчик на интернет услуги, операционната Ти система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ти и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ти. Бисквитките не увреждат компютъра Ти. Можеш да настроиш браузъра си да Те уведомява, когато получиш „бисквитка“, което ще Ти позволи да решиш дали искаш да я приемеш или не. Ако не желаеш да инсталираме бисквитки, пиши ни на адрес: contact @ whoamijournal.com. Бихме искали да Те информираме обаче, че ако не приемеш бисквитките, няма да можеш да ползваш пълната функционалност на софтуера на браузъра Ти. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.

Понякога е възможно да използваме интернет тагове (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“и„1-by-1 GIFs“) и бисквитки на този сайт, както и да ги внедряваме чрез трето лице – рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който се намира и съхранява съответната информация (включително Твоя IP адрес) в друга държава. Тези тагове/бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Твоя страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице – партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име. Ако искаш повече информация относно уеб таговете и бисквитките, свързани с онлайн рекламирането, или да изключите функцията за събиране на тази информация от трето лице, посети уебсайта на Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org (link is external).

7. GOOGLE ANALYTICS

Ние използвамеуслугата „Google Analytics“, за: (а) оптимизиране на трафика до и между партньорски уебсайтове, и (б) интегриране и оптимизиране на уебстраници, ако е приложимо. „Google Analytics“ е услуга, предлагана от корпорацията Google Inc., чрез която се изготвя подробна статистика относно трафика на даден уебсайт и източниците на трафик и се измерватнивата на превръщане на потребителите в клиенти (conversion) и продажбите. „Google Analytics“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра Ти, за да се анализира как потребителите ползват уебсайта ни.

Генерираната от бисквитките информация относно Твоето ползване на уебсайта ни, включително IP адреса Ти, ще бъде приведена в анонимна форма чрез използване на съответните настройки (функцията „_anonymizelp()“ или еквивалентна функция) и предадена до сървъри на Google в Съединените щати. За повече информация относно процеса на привеждане на IP в анонимна форма, виж https://support.google.com/analytics/answer/2763052 (връзката е външна).

Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на уебсайта ни, изготвяне на справки относно активността на уебсайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ.

Google може да предава тази информация на трети лица в случай че има законово задължение или ако трето лице обработва данни от името на Google. Google в никакъв случай няма да съчетава или свързва IP адреса Ви с други данни, съхранявани от Google.

Ти можеш да изключиш или спреш инсталирането и съхраняването на бисквитки чрез настройките на браузъра Ти, като свалиш и инсталираш безплатния софтуер Opt-out Browser Add-on, достъпен на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (връзката е външна). Информираме, че в такъв случай няма да можеш да използваш всички функции на уебсайта ни.

С ползването на уебсайта ни Ти се съгласяваш с обработването на всякакви лични данни, които Google ще събере за Теб по начина или за целите, посочени по-горе.

8. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЦА

Всички от предоставяните услуги на този сайт са предназначени за лица, навършили 18 години. Всяко лице, което иска да ползва услугите на онлайн вестник КОЙ СЪМ АЗ, трябва да е навършило 18-годишна възраст. Ние няма да събираме, използваме или разкриваме Лични данни от непълнолетно лице, без да сме получили предварителното съгласие на лице с родителски права (например, родител или настойник) чрез директен офлайн контакт. Ще предоставим на родителя: (а) съобщение за конкретните видове лични данни, които се събират от непълнолетното лице, и (б) възможността да възрази срещу по-нататъшно събиране, използване и съхранение на такава информация. Ние спазваме законите за защита на децата.

9. ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Настоящата политика за поверителност се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е да публикуваме линкове към други уебсайтове, за които смятаме, че могат да представляват интерес за нашите посетители. Целта ни е да осигурим, че тези уебсайтове са от най-висок стандарт. Но поради естеството на Интернет, ние не можем да гарантираме стандартите за поверителност на уебсайтове, към които даваме линкове, или да отговаряме за съдържанието на други сайтове, различни от този сайт, и настоящата Политика за поверителност не е предназначена да се прилага за който и да е свързан сайт, който не е наша собственост.

10. СВЪРЖИ СЕ С НАС

Ако имаш въпроси или оплаквания относно спазването на настоящата Политика за поверителност от наша страна, или ако искаш да направиш препоръки или коментари относно подобряване качеството на нашата Политика за поверителност, пиши ни на адрес: contact @ whoamijournal.com.

11. ПРОЧЕТИ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ