ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за използването на онлайн вестник КОЙ СЪМ АЗ

1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЕТ „ЛЪКИ 90 – НЕДЯЛКО ДОНЕВ“, ЕИК 200420305, адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул.Ракита, №20, ет. 2, наричан по-долу за краткост ИЗДАТЕЛ, и читателите, наричани по-долу ЧИТАТЕЛИ, на предоставяната от него издателска услуга на онлайн вестник КОЙ СЪМ АЗ, наричана по-долу УСЛУГАТА.

УСЛУГАТА представлява достъп до съдържанието в онлайн вестник КОЙ СЪМ АЗ.

УСЛУГАТА се предоставя срещу заплащане на абонамент за период от 1 година. Абонаментът е само за един човек като за установени нарушения Издателят има право да прекрати предоставяната услуга на Читателя.

2. ДАННИ ЗА ИЗДАТЕЛЯ

1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2. Наименование на Издателя: ЕТ „ЛЪКИ 90 – НЕДЯЛКО ДОНЕВ“

3. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. Ракита, №20, ет. 2.

4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив 4000, ул. Ракита, №20, ет. 2.

5. Данни за кореспонденция: office @ whoamijournal.com

6. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

3. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ЧИТАТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва услугата на сайта КОЙ СЪМ АЗ.

„УСЛУГАТА“ на сайта включва:

– платен достъп до съдържанието на сайта през уеб браузър;

– участие чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

– плащане на абонамент, създаване и персонализация на потребителски профил посредством регистрация, която дава възможност за достъп до съдържанието на сайта;

– получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Читатели на сайта.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Издателя се намира в договорни отношения и от името на което Издателя има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Читатели на сайта, които са дали съгласието си за това.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Читателите по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

4. АВТОРСКИ ПРАВА

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.

3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на Издателя. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Издателя.

5. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

1. Услугата, предоставяна от Издателя на Читателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Услугата включва:

2. Достъп до съдържанието, включително текстови, графични, аудио и видео материали, база данни, снимки и др., публикувани в уебсайта и/или предоставени като част от абонаментния план.

3. Издателят предоставя, а Читателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Издателя в Интернет.

4. Предоставяне от Издателя на платен абонамент за достъп до съдържанието, собственост на ЕТ „ЛЪКИ 90 – НЕДЯЛКО ДОНЕВ“ и притежателите на авторските права на публикуваните в онлайн изданието статии и материали, а Читателите ги използват след заплащане на абонамент за 1 година и влизане в създадения от тях профил в сайта на Издателя.

6. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

1. Издателят предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Читателя съгласно абонаментния план.

2. Информация за параметрите на Услугата е достъпна на уебсайта на Издателя в Интернет.

3. Читателят заплаща цената на Услугата съобразно обявената цена от Издателя на уебсайтът му, когато Услугата се предоставя възмездно.

4. Издателят потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение на траен носител (най-често чрез изпращане на имейл на предоставения от Ползвателя имейл адрес).

7. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

1. Читателят е длъжен да заплати таксата за Услугата, указана в уебсайта на Издателя, в срок от 3 (три) работни дни от датата на регистрация.

2. В случай, че Читателят не заплати таксата в посочения срок, регистрацията му за  абонамента се счита за невалидна и се третира като отказ от абонамента.

3. Достъпни начини на плащане:

4. Плащане с дебитна или кредитна карта

Читателят има право на пълно възстановяване на платената от него сума за Услугата при отказа от договора съгласно чл. 8.15. Пълното възстановяване е валидно само при стандартни (еднократни) плащания и се извършва по един от следните начини по избор на Читателя:

възстановяване на парична сума не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Издателят е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора;

Издателят е длъжен да възстанови получената сума и да използва същото платежно средство, използвано от Читателя при първоначалната транзакция, освен ако Читателят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Читателя.

8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТЪПКИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

1. Настоящите общи условия се прилагат както към услуга, за която се изисква регистрация.

2. За да използва Услугата, Читателят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.

3. Паролата за отдалечен достъп се определя от Читателя, чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на Издателя в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

4. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие, Читателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

5. Издателят потвърждава извършената от Читателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Читателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Читателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Издателя. След потвърждаването се създава акаунт на Читателя и между него и Издателя възникват договорни отношения.

6. При извършване на регистрацията Читателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Читателят своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

7. В случай че за регистрация на Читателя за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Издателят има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Читателя в съответната социална или друга мрежа.

8. Читателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Издателя, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

9. Договорът се сключва на български език.

10. Договорът между Издателя и Читателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://www.whoamijournal.com/общи условия/, заедно с всички изменения и допълнения в тях, Политиката за поверителност (достъпна на адрес https://www.whoamijournal.com/политика за поверителност/).

11. Страна по договора с Издателя е Читателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Читателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт в онлайн изданието, управлявано от Издателя.

12. Издателя включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

13. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Читателя при Издателя. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Читателя чрез интерфейса на Издателя.

14. За сключването на този договор, Издателят изрично уведомява Читателя по подходящ начин чрез електронни средства.

15. Читателят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.

9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. Читателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

2. При използването на Услугата, Читателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

3. Читателят се задължава при използване на уебсайта и учебните материали да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали, които:

4. Противоречат на законите в Република България, приложими чужди закони и на добрите нрави;

5. Са с нецензурно, порнографско, обидно, расистко и друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;

6. Съдържат заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека;

7. Са в нарушение на чужди права на интелектуална собственост;

8. Са в нарушение на чужди имуществени и неимуществени права;

9. Съдържат junk mail, spam, верижни писма, пирамидални схеми и/или каквито и да е други средства за реклама, за които Читателят не е получил изрично съгласие от страна на Издателя.

10. Съдържат компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват или са в състояние да възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

11. Забранява се посещаването на уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „уеб-паяци” или други „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт.

12. Читателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

13. Издателят има право по всяко време да изменя и/или допълва съдържанието в онлайн изданието, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.

14. Издателят не е задължен да използва конкретен софтуер или софтуерна версия за предоставяне на Услугата. Издателят няма задължение да поддържа, променя или добавя функционалности към Услугата или към софтуера, използван за предоставяне на Услугата.

15. Поради абонаментната форма на услугата, Издателят има право по свое усмотрение да откаже достъп и членство до платената услуга на Читателя, който е заявил желание за плащане на абонамент и придобиване на членство.

10. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Издателят спира достъпа до Услугата при наличието на следните обстоятелства:

1. При наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);

2. За времето за техническа профилактика, за което читателите се уведомяват предварително;

3. При несъществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от Читателите;

4. Когато Читателят не е заплатил дължимият от него абонамент.

След отпадане на обстоятелствата по предходните чл..1 до 4 достъпът до Услугата се възобновява.

В случаите по чл. 1, Издателят е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Издателят прекратява достъпа до абонаментните услуги в следните случаи:

1. При съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от Читателите;

2. При прекратяване действието на общите условия;

3. При заявление от страна на Читателя;

4. При изразено несъгласие от страна на Читателя с промените в общите условия, отправено до Издателя.

11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. Издателят не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от използване на Услугата на Издателя или каквато и да е информация, достъпна чрез абонаментната Услуга. Издателят не гарантира, че предоставените информационни услуги са непрекъсваеми и не съдържат грешки.

2. Издателят не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на достъп до Услугата, учебни материали, информация, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни във връзка с Услугата.

3. Услугата и информацията на уебсайта на Издателя, се предоставят „във вида, в който са” и Издателят не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Читателя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради използване на Услугата и информацията, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. Издателят няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Читателя.

4. Издателят не носи отговорност за непостигнати резултати или ползи от страна на Читателя по време и след завършване на Услугата. Издателят не носи отговорност за връщане на част или цялата такса за Услугата, в случай че Читателят не постигне очаквани от него резултати и ползи по време и след завършване на абонаментната услуга.

5. Издателят не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез уебсайта whoamijournal.com във връзка с Услугата.

6. Издателят не гарантира сигурността на уебсайта, посредством, който се предоставя Услугата от компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

7. Издателят не носи отговорност за уебсайтове на трети страни, както и за тяхното съдържание и продукти, чиито хиперлинкове са достъпни посредством уебсайта whoamijournal.com. Читателят носи отговорност за достъпа си до уебсайтове на трети страни, както и всички рискове, свързани с достъпа и използването на съдържание, продукти и услуги на трети страни.

8. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате сайта на комисията kzp.bg сайта: ec.europa.eu

12. КОМУНИКАЦИИ

1. Всички съобщения и уведомления, която страните си разменят, следва да бъдат писмени.

2. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по телефакс, електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

3. Писмената форма се счита за спазена и когато Издателят постави съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат получени от Читателя, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

13. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

1. Читателят е длъжен да обезщети Издателя и трети лица за всички директни и индиректни вреди и пропуснати ползи, включително съдебни такси и адвокатски хонорари, които са резултат от неспазване от страна на Читателя или лица, за които отговаря, на условията на настоящите Общи условия.

14. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Издателя, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Читатели на услугата.

2. Издателят и Читателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Читателя след уведомяване от Издателя и ако Читателят не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.

3. Читателят се съгласява, че всички изявления на Издателя, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Читателя, при регистрацията за използване на Услугата. Читателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

4. Читателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

15. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

1. С изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Читателя период на предоставяне на Услугата;

2. С прекратяване на регистрацията на Читателя за ползване на Услугата;

3. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

4. По взаимно съгласие на страните в писмен вид;

5. Едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

6. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

7. При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

Издателят има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

16. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

4. ЕТ „ЛЪКИ 90 – НЕДЯЛКО ДОНЕВ“. Всички права запазени.Чрез използването на този сайт вие се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. ЕТ „ЛЪКИ 90 – НЕДЯЛКО ДОНЕВ“ не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на онлайн изданието. Никаква част от материалите в този сайт не може да бъдат пресъздавани и използвани без изричното писмено съгласие на ЕТ „ЛЪКИ 90 – НЕДЯЛКО ДОНЕВ“.

5. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Читатели на 24.08.2023 г.